Menu Close

พิธีบรรพชาอุปสมบท

อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับ ว่าการจัดงานบวช มีแบบทั้งประหยัด จัดตามฐานะ จัดตามสะดวก และแบบฟุ้งเฟ้อ มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายราคา หรือบางที บางวัด บางสถานที่ มีการร่วมทำบุญอุปสมบทฟรี!! เพื่อให้ประชาชน คน ชาวบ้านได้มาร่วมกันทำบุญตามประเพณี หรือ บวชระยะสั้น บวชรวมหลายคน ทำพิธีทีเดียวทั้งวัด ตรงนี้ สุดแล้วแต่ ของความสะดวกของแต่ละท่าน แต่ละพื้นที่ หรือตามความเหมาะสมนะครับ .. ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง. ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง. เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.

อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร. มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานาเวระมะณี. ช่วงพิธีเสียเงิน แบบถูกแบบแพงเลยครับ …

พระลําดับ งานบวช

พระลําดับ งานบวช

จะถูกจะแพง จะมากจะน้อย งานบวช ก็อยู่ที่ผู้บวชครับ บุญอยู่ที่ผู้บวช คุณพ่อคุณแม่ ญาติๆ ครับ มีจิตมีความตั้งใจ ได้บุญทั้งนั้นหละครับ อย่าไปคิดถึงราคาถูกราคาแพง อย่าไปคิดถึงซองคนมาช่วยงานเลยครับ.. ผมมีรายละเอียดในการจัดงานให้ทุกขั้นตอนครับ คุณจะทราบรายละเอียดและเตรียมเผื่องบประมาณในการงานได้เลยครับ คุณจะสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้เลยครับ … ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต๎วา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะมุกัมปัง อุปาทายะ. ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต๎วา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต๎วา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะมุกัมปัง อุปาทายะ.

พระลําดับ งานบวช

กด(คลิ๊ก) เพื่อเข้าสู่รายละเอียด การตรวจสอบประวัติด้วย ชื่อ-ชื่อสกุล กดรูปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม… กด(คลิ๊ก) เพื่อเข้าสู่รายละเอียด การคัดแยกประวัติฯ กดรูปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม… กด(คลิ๊ก) เพื่อเข้าค้นหาสถานที่ตั้ง กดรูปเพื่อค้นหาสถานที่ตั้ง…

มีระบายรอบ มีด้ามยาว ใช้กั้นนาค ผ้าไตร หรือพระพุทธรูป เป็นต้น. บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดงานสมโภชกองบวชคุณปิยะชาติ รักษ์ธรรม ในคืนนี้ ณ บัดนี้….. ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

อิมานิ/ มะยัง ภันเต/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ภิกขุสังฆัสสะ/ โอโณชะยามะ/ สาธุโน ภันเต / ภิกขุสังโฆ/อิมานิ/ ภัตตานิ/ สะปะริวารานิ/ ปะฏิคคัณหาตุ/ อัมหากัง/ทีฆะรัตตัง/ หิตายะ/ สุขายะ. ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ. สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มังภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ. อิมัง/ สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง / สาลีนัง / โภชะนัง/ อุทะกัง วะรัง / พุทธัสสะ / ปูเชมิ.